ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

Poštovani pacijenti, na osnovu člana 31 Zakona o pravima pacijenata ( ’’Sl.list CG ’’br.40/2010 i 40/11)  Opšta bolnica Nikšić  je organizovala rad zaštitnika prava pacijenata od 24.12.2010. godine.

Naime, pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno navedenim zakonom, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog  radnika u okviru JZU Opšta bolnica Nikšić može podnijeti prigovor usmeno na zapisnik ili u pisanim putem direktoru Bolnice ili  zaštitniku prava pacijenata.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuju sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještavaju podnosioca prigovora.

U JZU Opšta bolnica Nikšić poslove zaštitnika prava pacijenata obavlja Ivana Kovačević Bulatović, dipl.pravnik.


Zaštitnika prava pacijenata možete kontaktirati na sledeće telefone:

040/231-111, lokal 115, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.


Takođe, zaštitniku prava pacijenata se možete obratiti i putem e-mail adrese: opsta@bolnica-nk.com


Obrazac prigovora se može podići na pultu prijemne službe bolnice i na svim pultovima specijalističkih ambulanti i kao i na odjeljenjima, a obavještenja sa informacijama kome  se pacijenti mogu obratiti i načinu ostvarivanja njihovih prava su istaknuta u svim službama Bolnice.

Obrazac prigovora možete  preuzeti ovdje    – (DOC i PDF)

Napomene:

  • Anonimni prigovori se ne evidentiraju
  • Prigivor može da podnese pacijent ili član njegove uže porodice
  • Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti prigovor  podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac.
  • Prigovor i odgovor kucaju se u tri primjerka i predaju neposredno u arhivu Bolnice
  • Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosi
  • Odgovor se upućuje podnosiocu prigovora  najkasnije u roku od tri dana od podnošenja prigovora
  • Odgovor se daje kao: mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
  • Ako je direktor Bolnice ili zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, i time spriječio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenata – to se konstatuje u odgovoru na prigovor
  • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Crne Gore