Vodič za pacijente


Zaštitnik prava pacijenata

Poštovani pacijenti, na osnovu člana 31 Zakona o pravima pacijenata ( ’’Sl.list CG ’’br.40/2010 i 40/11)  Opšta bolnica Nikšić  je organizovala rad zaštitnika prava pacijenata od 24.12.2010. godine.

Naime, pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno navedenim zakonom, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog  radnika u okviru JZU Opšta bolnica Nikšić može podnijeti prigovor usmeno na zapisnik ili u pisanim putem direktoru Bolnice ili  zaštitniku prava pacijenata.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuju sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještavaju podnosioca prigovora.

U JZU Opšta bolnica Nikšić poslove zaštitnika prava pacijenata obavlja Ivana Kovačević Bulatović, dipl.pravnik.


Zaštitnika prava pacijenata možete kontaktirati na sledeće telefone:

040/231-111, lokal 115, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.


Takođe, zaštitniku prava pacijenata se možete obratiti i putem e-mail adrese: opsta@bolnica-nk.com

Uputstvo za ljekove