312014Oct

Koncesioni elaborat

OBAVJEŠTENJE

Povodom zaključka Vlade Crne Gore br. 08-641, urađen je Koncesioni elaborat o uvođenju privatnog partnera u vršenju nezdravstvenih usluga - usluga održavanja higijene i pripreme hrane u Opštoj bolnici Nikšić.

Koncesioni elaborat je postavljen na internet stranici Opšte bolnice www.bolnica-nk.com.
Ovim putem pozivaju se zaposleni Opšte bolnice i sva zainteresovana javnost da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe, sugestije i pitanja dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 20.11.2014.godine, na sledeći način:

  • na e-mail adresu bolnica-nk@t-com.me;
  • na web stranici www.bolnica-nk.com;
  • neposrednom predajom na arhivi JZU Opšta bolnica Nikšić;
  • putem pošte na adresu:
    JZU Opšta bolnica Nikšić, Ul.Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić;

Takođe će svim zainterosovanima, svakog radnog dana od 11 h do 13 h, biti omogućen i direktan uvid u Koncesioni elaborat u prostorijama Stručnog kolegijuma JZU Opšta bolnica Nikšić, kao i ostavljanje komentara, mišljenja, primjedbe i sugestije na isti.

O tačnom datumu, vremenu i mjestu održavanja Javne rasprave svi zainteresovani biće blagovremeno obavješteni objavljivanjem Poziva za javnu raspravu.

Preuzimanje elaborata:

Koncesioni Elaborat

Kontakt osoba:

Ivana Kovačević Bulatović-dipl.pravnik ,
e-mail: bolnica-nk@t-com.me
Tel: +382 40 231 204, +382 40 231 111 lok.145
Fax: +382 40 231 215
Mob: +382 69 363 513

Vaše ime (popuniti)
Vaša email adresa (popuniti)
Naslov poruke
Sadržaj poruke