Pod donacijom se podrazumijeva ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa.

Pod sponzorstvom se podrazumijeva ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora, a za obavljanje djelatnosti od javnog  interesa.

Donacija i sponzorstva zdravstvenim ustanovama zasnivaju se na sljedećim principima:

  • maksimalne koristi za primaoca;
  • uvažavanje potreba primaoca;
  • poštovanje standarda i kvaliteta;
  • efikasnosti u komunikaciji između donatora i primaoca donacije i sponzorstva;
  • isplativosti donacije, odnosno spozorstva za primaoca donacije, odnosno sponzorstva;
  • efikasne komunikacije uz rezultat potrebe primaoca, u skladu sa zajednički utvrđenim planom.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore donijelo je tri uputstva o donacijama koje možete preuzeti klikon na sledeće linkove: