Pacijenti

Potrebna dokumentacija

Za vrijeme boravka u bolnici vaša prava možete ostvariti na sljedeći način:

Informacije o bolesti, načinu liječenja i prognozi daje isključivo ljekar i to:

Načelnik, šef odjeljenja ili ordinirajući ljekar u zakazano vrijeme. Informacije telefonom se ne daju, osim u izuzetnim slučajevima.
Kod planirane hospitalizacije, u vrijeme dogovoreno sa ordinirajućim ljekarom, sve procedure prijema obavljaju se na šalteru Upisa i ispisa pacijenata. Na bolničko liječenje neophodno je poneti potrebnu dokumentaciju.

Za vrijeme boravka u bolnici


Očekujemo punu saradnju u proceduri dijagnostike i liječenja
• molimo vas da ne napuštate odjeljenje bez odobrenja dežurnog ljekara ili medicinske sestre,
• nije dozvoljeno da sami koristite druge ljekove osim onih koje vam propiše ljekar,
• pušenje nije dozvoljeno, a ako ste pušač iskoristite boravak u bolnici i oslobodite se ove štetne navike.
• očekujemo da ćete čuvati pribor i predmete koje koristite u bolnici, jer oni treba da služe i ostalim bolesnicima koji će doći na liječenje poslije vas.


Šta je potrebno ukoliko je pacijent crnogorski državljanin


•Važeći uput izabranog ljekara
• važeća zdravstvena knjižica
• kartica i/ili polisa dopunskog i/ili dodatnog zdravstvenog osiguranja (ako imate i/ili uplaćujete)
• ličnu kartu ili pasoš
• nalaze ranije ordiniranih i obavljenih laboratorijskih, rentgenskih i sličnih nalaza
• dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu, otpusne liste i slično
• predmete za ličnu higijenu (sapun, šampon, pastu za zube, četkicu i slično).
• pidžamu (spavaćicu), kućni ogrtač i papuče
•Dozvoljeno je da sa sobom ponesete radio ili TV prijemnik. Poželjno je da svoju obuću i odjeću ostavite u bolničkoj kaseti, a torbe, tašne i tsl. vratite svom pratiocu. Isto se odnosi na veću sumu novca, važna dokumenta i stvari od vrijednosti (nakit).

Nerezidenti – strani državljani


Pružanje zdravstvene usluge vrši se na osnovu Međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju
• za vrijeme svog privremenog boravka, strani državljani dužni su da pribave bolesnički list
• neophodno je da posjeduju dvojezičnu potvrdu nosioca zdravstvenog osiguranja, na osnovu koje će, u slučaju potrebe, od matičnog fonda za zdravstvo dobiti bolesnički list.

Zaštitnik prava pacijenata

Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom zagarantovano pravo, prilikom korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu u okviru Kliničkog centra Crne Gore, mogu se obratiti Zaštitniku prava pacijenata usmeno, u pisanoj formi ili putem mejla.

Zaštitnik prava pacijenata

Ivana Bulatović Kovačevič

ŽELIMO VAM USPJEŠAN OPORAVAK I DOBRO ZDRAVLJE!